Museum Voorschoten

Museum Voorschoten

In het hart van Voorschoten

Collectie

Informatie over de collectie van Museum Voorschoten

 

Nieuwe aanwinst: werk van Jan Heppener, Landschap “Nabij Voorschooten”

In juni van dit jaar heeft het Museum Voorschoten een schilderijtje op paneel van de Haagse kunstenaar Jan Heppener (1826 – 1898) aangekocht. Het werk bevindt zich in een fraaie 19de-eeuwse lijst en is

linksonder gesigneerd en, helaas deels onleesbaar, gedateerd. Blijkens een opschrift op de achterzijde betreft de voorstelling een landschap “Nabij Voorschooten”. Op de voorstelling zien we een jaagpad met aan de linkerzijde een waterloop die een scherpe bocht naar rechts maakt en aan de rechterzijde een huis tussen de bomen.

Op het jaagpad staan twee figuren voor een ‘rolpaal’. Deze palen stonden vroeger op plaatsen waar een waterloop een scherpe bocht maakte en dienden voor de schuitenjagers als hulpmiddel om hun schuit langs een bocht te trekken. De paal bestaat uit twee delen, een in de grond gefixeerde paal en een daarop bevestigde vrij rollende paal langs welke de trekkoorden van de schuit konden rollen.

rolpaal werking

Helaas is nog niet duidelijk welke locatie in de omgeving van Voorschoten is weergegeven. In de Vliet zijn nauwelijks scherpe bochten en de weergegeven waterloop lijkt minder breed. Mogelijk heeft de schilder een andere bevaarbare waterloop nabij Voorschoten in beeld gebracht. Mocht u de weergegeven locatie wel herkennen dan horen wij dat graag. Het werk geeft een mooie impressie van het Voorschotense platteland en de jaagpaden in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hiermee vormt dit stuk een waardevolle aanvulling op de topografische collectie van het museum. Met deze deelcollectie heeft het museum de ambitie om in schilderijen, tekeningen, prenten en foto’s de bebouwing en landschappelijke omgeving van Voorschoten door de tijd heen in beeld te brengen.

Jan Heppener schilderde veel in de omgeving van Den Haag en maakte diverse voorstellingen van landschappen langs de Vliet. Uit een vermelding in een veilingcatalogus kunnen we afleiden dat hij ook nog een “gezicht op Voorschoten” heeft geschilderd. Mogelijk komt dit laatste schilderij nog een keer boven water en kunnen we ook dit werk aan de collectie van het museum toevoegen.

 

Museum Voorschoten bewaart, verzamelt en ontsluit de oude én recente dorpsgeschiedenis. Hiermee wil het museum de bezoekers inspireren met kunst, cultuur(-historie) en educatie, door verbindingen te leggen tussen verleden en heden, en door een culturele ontmoetingsplaats en een platvorm te zijn voor jong en oud.

Het verzamelbeleid van Museum Voorschoten heeft derhalve tot doel de historie en het culturele erfgoed van Voorschoten te bewaren, te verzamelen, te onderzoeken en te presenteren.
In de collectie van het museum bevindt zich (historisch) materiaal uit verschillende deelgebieden als sociale geschiedenis, kerk en godsdienst, onderwijs en opvoeding en beeldende kunst. Voor zowel langdurige als kortlopende tentoonstellingen wordt onze eigen collectie aangevuld met bruiklenen.

Voor het daadwerkelijk uitvoeren van het verwervingsbeleid heeft het bestuur van Museum Voorschoten een Collectie Beheer Groep (CBG)  ingesteld bestaande uit deskundigen op de diverse verzamelgebieden onder voorzitterschap van een lid van het bestuur. Deze commissie verzorgt de registratie in Adlib  (softwarepakket voor professioneel collectiemanagement) als ook de materiële berging van de aanwinsten. Ook geeft de CBG aan welke stappen met betrekking tot het beheer genomen moeten worden.

Bij de start van – toen nog – Historisch Museum Voorschoten had het museum geen collectie maar dankzij de vele giften kon dankbaar aan het begin van een eigen collectie gewerkt worden.Naarmate het museum groeide en in 2006 zijn eigen huis kreeg aan de Voorstraat 17 werd ook actief aan collectievorming gedaan, voornamelijk op het gebied van de kunstnijverheid van de drie belangrijkste en meest bekende bedrijven van Voorschoten waarvan de naam tot ver buiten de grenzen bekend werden:

Koninklijke Zilverfabriek Van Kempen en Begeer ( 1858 en 1985 ): zilver
Aardewerkfabriek Groeneveldt (1927-1972): keramiek
Weverij, tapijtknooperij en handdrukkerij ‘Het Paapje (1930 en 1984): textiel.

Maar Voorschoten kende ook een belangrijke agrarische gemeenschap waarbij de bloembollenbedrijven van Gerritsen en Eggink in de hele wereld bekend waren, materiaal en foto’s maken deel uit van de collectie.

(Historisch) materiaal uit verschillende deelgebieden van het maatschappelijk leven zoals de middenstand, sport, monumenten en boerderijen, de parken, de woningbouw, het vervoer met de Blauwe Tram, de paardenmarkt, de horeca, kerk en godsdienst, onderwijs en opvoeding, enz. zijn eveneens belangrijke onderwerpen van de collectie.

Met de collectie beeldende kunst, de archeologie, de prentbriefkaarten en foto’s en de vele boeken en documenten geeft de collectie van Museum Voorschoten een fascinerend beeld van het verhaal van Voorschoten vanaf haar eerste vermelding in de middeleeuwen tot het huidige fraaie dorp aan de Vliet met ruim 25.000 inwoners .

Het Museum Voorschoten heeft als missie de bezoekers te inspireren met kunst, cultuur(-historie) en educatie, door verbindingen te leggen tussen verleden en heden, en door een culturele ontmoetingsplaats en een platvorm te zijn voor jong en oud. Zonder de collectie zou dat niet mogelijk zijn.

Maar de collectie is nog lang niet volledig en de depotruimte beperkt. Daarom moet in de toekomst met grote zorgvuldigheid gestreefd worden de ontbrekende schakels in de geschiedenis van Voorschoten aan te vullen om zo
een representatief beeld te kunnen geven. Gezien de beperkte ruimte en middelen zal het niet eenvoudig zijn om dit doel te bereiken.

De Collectie Beheer Groep beoordeelt 3 x per jaar welke schenkingen een waardevolle aanvulling voor het verhaal van Voorschoten kunnen zijn. Schenkers kunnen op het schenkingsformulier aangeven wat zij met hun schenking willen doen als blijkt dat deze niet in de collectie kan worden opgenomen.

 

 

 

Als u meent iets interessants voor ons te hebben, wilt u dan contact opnemen. 

Klik hier voor het contactformulier